Back to top

WB1-PP.6733.84.2017

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

    Kórnik, dnia 14 grudnia 2017 r.

 WB1-PP.6733.84.2017

 OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej n/c dn 160 mmPE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 135, 140, 271, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrz...