Back to top

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP (WB1-PP.6722.6.2021)

Obwieszczenie Burmistrza
Julia Łabudek

WB1-PP.6722.6.2021

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od linii kolejowej i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 434 – ulicy Dworcowej, obejmującego części obrębów: Dziećmierowo, Borówiec, Dachowa i Szczodrzykowo, gmina Kórnik – etap 1

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XXXV/487/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od linii kolejowej i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 434 – ulicy Dworcowej, obejmującego części obrębów: Dziećmierowo, Borówiec, Dachowa i Szczodrzykowo, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie” w zakładce ,,Projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl i na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 stycznia 2024 r. w świetlicy wiejskiej w Dziećmierowie, ul. Dworcowa 90a, 62-035 Dziećmierowo o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2024 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

Plik do pobrania