Back to top

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14 czerwca 2024 r. (WB1-PP.6733.7.2024)

Obwieszczenie Burmistrza
Julia Łabudek

Kórnik, dnia 14 czerwca 2024 r.

WB1-PP.6733.7.2024

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.7.2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek oznaczonych nr ewid. 310/2 i 310/156, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 4, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.