Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik - WB1-PP.6733.53.2022

Obwieszczenie Burmistrza
Julia Łabudek

Kórnik, dnia 20 stycznia 2023 r.

WB1-PP.6733.53.2022

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.53.2022 z dnia 20 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji odwadniania osadu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Borówcu na części działki oznaczonej nr ewid. 231, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 8, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.