Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kórnik (WB1-PP.6721.1.2024)

Obwieszczenie Burmistrza
Julia Łabudek

Kórnik, dnia 7 czerwca 2024 roku

WB1-PP.6721.1.2024

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Kórnik

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr LXVI/984/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kórnik.

Granicami obszaru objętego planem ogólnym są granice administracyjne gminy Kórnik.

Wnioski należy składać w formie papierowej do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik) lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Dz. U. poz. 2509), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r. Formularz dostępny jest pod następującym adresem: https://bip.kornik.pl/formularz-pisma-dotyczacy-aktu-planowania-przestrzennego.

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie, jak adres do korespondencji lub numer telefonu.