Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 4 października 2021 r.

WB1-PP.6733.71.2021

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 4 października 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.71.2021 z dnia 4 października 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kompaktowej nn/SN na części działek oznaczonych nr ewid. 198/4, 199/1, 292/1, 291 i 371/2, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 4 oraz na działce oznaczonej nr ewid. 288/5 i na części działki nr ewid. 371/3, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 5, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie do 3 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 26 sierpnia 2021 r. postępowanie administracyjne.