Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 13 lipca 2021 r.

WB1-PP.6733.51.2021

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, iż w dniu 13 lipca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.51.2021 z dnia 13 lipca 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 41/8, 41/4, 38/5, 37/27, 36/2, 31 i 35, położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, na działkach nr ewid.: 232/9, 246 i 247/7 oraz na części działek nr ewid. 371/3 i 233/2, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 5 i 6, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie do 3 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 24 maja 2021 r. postępowanie administracyjne.