Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 28 kwietnia 2021 r.

WB1-PP.6733.19.2021

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.19.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz ze stacją transformatorową nn/SN na części działek oznaczonych nr ewid. 198/4, 199/1, 292/1, 291 i 371/2, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 4 oraz na działce oznaczonej nr ewid. 288/5 i na części działki nr ewid. 371/3, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 5, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.