Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 30 listopada 2020 r.

WB1-PP.6733.82.2020

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.82.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej energetycznej wraz ze słupami oświetlenia drogowego i szafką kablową SO na części działki oznaczonej nr ewid. 253/37, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 6, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania, w pokoju nr 211, piętro II.