Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 22 kwietnia 2020 r.

WB1-PP.6733.10.2020

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.10.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych: ul. Leśnej w Skrzynkach i ul. Szkolnej w Borówcu wraz z oświetleniem drogowym na działkach oznaczonych nr ewid. 36/2 i 31, obręb geodezyjny Skrzynki, na działkach nr ewid.: 228/1, 247/7, 228/2, 215/1, 215/2, 215/3 i 286/1 oraz na części działek
nr ewid.: 276, 275/2, 275/43 i 371/3, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania, w pokoju nr 210, piętro II.