Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 5 marca 2020 r.

WB1-PP.6733.10.2020

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, iż w dniu 5 marca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.10.2020 z dnia 5 marca 2020 r., dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych: ul. Leśnej w Skrzynkach i ul. Szkolnej w Borówcu wraz z oświetleniem drogowym na działkach oznaczonych nr ewid. 36/2 i 31, obręb geodezyjny Skrzynki, na działkach nr ewid.: 228/1, 247/7, 228/2, 215/1, 215/2, 215/3 i 286/1 oraz na części działek nr ewid.: 257/2, 268, 253/1, 276, 275/2, 275/43 i 371/3, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie do 3 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 23 stycznia 2020 r. postępowanie administracyjne.