Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

     Kórnik, dnia 9 stycznia 2020 r.

WB1-PP.6733.75.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na części działek oznaczonych nr ewid.: 312/1, 309, 310/156 i 310/2, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.