Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik -

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 3 listopada 2022 r.

WB1-PP.6733.44.2022

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.44.2022 z dnia 3 listopada 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu odciągu powietrza z budynku przyjęcia ścieków dowożonych, zbiornika ścieków dowożonych i pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków w Borówcu na działkach oznaczonych nr ewid. 258 i 231, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 8, oraz na działce nr ewid. 219/1, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 5, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.