Back to top

Informacja podatkowa

Inne
Bartosz Przybylski

Szanowni Państwo,

wysłano do Państwa decyzje podatkowe na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i łączne zobowiązanie pieniężne. Wysokość stawek podatkowych na 2022 rok wynika z Uchwały Nr XXXVII/509/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podwyższone zostały średnio o 3,6% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku, to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku, podany 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli chodzi o podatników podatku rolnego to stawka podatku rolnego za 2022 rok wyniesie dla gruntów gospodarstw rolnych 140,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 280,00 zł.

Wskazać należy także, że dla zobowiązań podatkowych o wysokości nieprzekraczającej 100,00 ustawodawca wprowadził jeden termin płatności. Zobowiązania takie są płatne w całości do 15 marca danego roku podatkowego.

Ustalony podatek należy zapłacić w terminach wskazanych w decyzji. Termin pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego minie 15 marca 2022 roku. Druga rata przypada na 15 maja 2022 roku. Trzecia rata płatności przypada 15 września 2022 roku. Czwarta zaś 15 listopada 2022 roku.

Pragnę poinformować, że uchwałą Nr XXXVII/513/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 października 2021 roku ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Stawka na 2022 rok została obniżona w stosunku do roku 2021 z 35,00 zł do 30,00 zł za osobę. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty i marzec 2022 roku płatna jest do dnia 15 marca 2022 roku, druga rata do dnia 15 maja 2022 roku (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec), trzecia rata płatna do dnia 15 września 2022 roku (miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień), czwarta rata płatna do dnia 15 listopadaa 2022 roku (miesiące: październik, listopad, grudzień).

Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Kórnik należy regulować na indywidualne numery kont. Można też dokonywać wpłat bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Kórniku oraz jego oddziałach w Zaniemyślu i Poznaniu oraz filii w Borówcu.

Przypominam także, że właściciele pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów, przyczep i naczep, do 15 lutego 2022 roku, powinni złożyć deklarację na podatek od środków transportowych. W tym dniu upłynął również termin zapłaty pierwszej raty tego podatku. Druga rata przypada na 15 września 2022 roku.

W przypadku nieterminowych wpłat wysyłane będą upomnienia. Koszt upomnienia wynosi 16,00 zł.

Bardzo ważny dla budżetu gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Odprowadzając podatek wystarczy złożyć PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (ul. Dolna Wilda 80, 61 - 501 Poznań), wskazując tam faktyczne miejsce zamieszkania na terenie naszej gminy, a nie miejsce zameldowania. Trzeba zaktualizować swój adres zamieszkania wypełniając druk ZAP-3 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej) lub CEIDG-1 (dla osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą), aby udział z Państwa podatku dochodowego, trafił do Miasta i Gminy Kórnik. Złożenie przedmiotowych dokumentów we wskazanej instytucji jest całkowicie bezpłatne. Uzyskane w ten sposób środki będą mogły być przeznaczone na inwestycje.

Pamiętajmy także o zgłaszaniu do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik nowych budynków, każdej zakupionej nieruchomości na terenie naszej gminy, a także o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski