Back to top

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Inne
Sylwia Kowalska

Organizatorami kolejnej XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i inne organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zdeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

Celem przedsięwzięcia jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Udział w konkursie mogą brać pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Oceniane będą m.in. rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących w gospodarstwie rolnym, estetyka gospodarstw, a także stosowanie dobrych praktyk rolniczych.

Dla laureatów na każdym z trzech etapów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu. Wypełniony i podpisany formularz wraz z niezbędnymi załącznikami (informacja nt. danych osobowych i ich przetwarzaniu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku) należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2020 roku.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w PT i OR KRUS, na stronie internetowej KRUS (www.krus.gov.pl) oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50, nr tel. 61-8525013 i Placówkach Terenowych KRUS.