Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

Kórnik, dnia 18 sierpnia 2017 r.

WB-PP.6722.9.2017                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

zawiadamia

 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXXV/455/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w rejonie ulic Szkolnej i Wiosennej 
w Borówcu, gmina Kórnik.

 

Przedmiotem uchwały jest dostosowanie zapisów planu do aktualnych potrzeb mieszkańców i właścicieli gruntów.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

 

 Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 11 września 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Źródło:  http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrze...