Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 28 października 2021 r.

WB1-PP.6733.71.2021

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.71.2021 z dnia 28 października 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kompaktowej nn/SN na części działek oznaczonych nr ewid. 198/4, 199/1, 292/1, 291 i 371/2, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 4 oraz na działce oznaczonej nr ewid. 288/5 i na części działki nr ewid. 371/3, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 5, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.