Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Bartosz Przybylski

Kórnik, dnia 9 sierpnia 2021 r.

WB1-PP.6733.51.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.51.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 41/8, 41/4, 38/5, 37/27, 36/2, 31 i 35, położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, na działkach nr ewid.: 232/9, 246 i 247/7 oraz na części działek nr ewid. 371/3 i 233/2, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 5 i 6, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.