Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 31 marca 2020 r.

WB1-PP.6733.10.2020

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, iż w dniu 31 marca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się ponownie, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, z prośbą o pozytywne uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.10.2020 z dnia 31 marca 2020 r., dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych: ul. Leśnej w Skrzynkach i ul. Szkolnej w Borówcu wraz z oświetleniem drogowym na działkach oznaczonych nr ewid. 36/2 i 31, obręb geodezyjny Skrzynki, na działkach nr ewid.: 228/1, 247/7, 228/2, 215/1, 215/2, 215/3 i 286/1 oraz na części działek nr ewid.: 276, 275/2, 275/43 i 371/3, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik, w związku z wyłączeniem z zamierzenia inwestycyjnego działek w Borówcu nr ewid.: 253/1, 268 i 257/2 (tj. jedynej działki stanowiącej klasoużytek Ls – lasy).